Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Leefstijlcoach: Leefstijlcoach Monica van der Knaap, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, Functional Personal trainer en Life Coach, handelende als zelfstandig gevestigd leefstijlcoach;

Cliënt: Degene aan wie door de leefstijlcoach advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

Arts: De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de leefstijlcoach is verwezen;

Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de leefstijlcoach wordt uitgeoefend;

Artikel 2, Algemeen

De leefstijlcoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis

De leefstijlcoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de leefstijlcoach de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de leefstijlcoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de leefstijlcoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de leefstijlcoach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de leefstijlcoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.

Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De leefstijlcoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de leefstijlcoach zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6, Intellectuele eigendom

De leefstijlcoach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de leefstijlcoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de leefstijlcoach verstrekt zijn.

Artikel 7, Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de leefstijlcoach per consult contant te geschieden aan het einde van het consult. Indien de klant heeft gekozen voor een begeleidingstraject van een half jaar of voor een strippenkaart krijgt de cliënt na het eerste consult een factuur waarna de betaling giraal kan worden overgemaakt. Met de cliënt kan indien nodig een betaalregeling worden afgesproken.

Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de leefstijlcoach uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de leefstijlcoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De leefstijlcoach heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

De cliënt heeft het recht het traject van de begeleiding stil te leggen tot een half jaar na de laatste afspraak. Daarna vervalt het recht op de afgesproken begeleiding geheel. In een begeleidingstraject van een half jaar zal daarnaast maximaal een half jaar uitloop mogelijk zijn.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

Het advies van de leefstijlcoach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De leefstijlcoach sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de leefstijlcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de leefstijlcoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de leefstijlcoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de leefstijlcoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de leefstijlcoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de leefstijlcoach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De leefstijlcoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10, Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de leefstijlcoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Boek nu