Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Leefstijlcoach: Leefstijlcoach Monica van der Knaap, eigenaar van de praktijk Geniet van Gezond. Aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. In het bezit van diploma’s Voedingscoach, Functional Personal trainer en Life Coach, handelende als zelfstandig gevestigd leefstijlcoach;

Cliënt: Degene aan wie door de leefstijlcoach een dienst wordt aangeboden dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

Arts: De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de leefstijlcoach is verwezen;

Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de leefstijlcoach wordt uitgeoefend; Geniet van Gezond heeft zijn adres aan de Gerrit Verrijstkade 17 in Rotterdam.

Artikel 2, Algemeen

De leefstijlcoach geeft begeleiding of verleent een dienst aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis leefstijlbegeleiding

De leefstijlcoach kan de particuliere cliënt die komt voor coaching zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de leefstijlcoach de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering leefstijlbegeleiding

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het afgesproken adres aanwezig te zijn dient hij de leefstijlcoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de leefstijlcoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de leefstijlcoach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de leefstijlcoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.

De leefstijlcoach is van btw vrijgesteld. De leefstijlcoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de leefstijlcoach zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6, Intellectuele eigendom

De leefstijlcoach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de leefstijlcoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de leefstijlcoach verstrekt zijn.

Artikel 7, Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de leefstijlcoach per consult contant te geschieden aan het einde van het consult. Indien de klant heeft gekozen voor een begeleidingstraject, voor een strippenkaart of voor maatwerk, krijgt de cliënt na het eerste consult een factuur waarna de betaling giraal kan worden overgemaakt. Met de cliënt kan indien nodig een betaalregeling worden afgesproken.

Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de leefstijlcoach uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten voor particuliere cliënten en € 15 voor zakelijke cliënten. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de leefstijlcoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De leefstijlcoach heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

De cliënt heeft het recht het traject van de begeleiding stil te leggen tot een half jaar na de laatste afspraak. Daarna vervalt het recht op de afgesproken begeleiding geheel. In een begeleidingstraject van een half jaar zal daarnaast maximaal een half jaar uitloop mogelijk zijn.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

Het advies van de leefstijlcoach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De leefstijlcoach sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de leefstijlcoach verstrekte adviezen of gegeven trainingen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de leefstijlcoach.  Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de leefstijlcoach nimmer aansprakelijk. De leefstijlcoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

De leefstijlcoach of haar trainers zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een dienstaaanbod. Een sporttraining kan intensief zijn en lijden tot blessures. Een cliënt dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien een cliënt gezondheidsklachten heeft, of indien een cliënt een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een cliënt advies in te winnen bij een arts.

De leefstijlcoach is niet verzekerd voor schade van een cliënt. Een cliënt verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een sporttraining.

De client doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een programma of training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

Artikel 10, Website; disclamier en privacy

De leefstijlcoach respecteert de privacy van haar cliënt en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

De leefstijlcoach gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een cliënt zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal de leefstijlcoach deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de cliënt.

De leefstijlcoach zal de gegevens niet aan derden verkopen.

Hoewel de leefstijlcoach de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan de leefstijlcoach niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De cliënt doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van de leefstijlcoach sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derde partijen waarnaar op de website www.genietvangezond.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door de leefstijlcoach gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. De leefstijlcoach aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

De website www.genietvangezond.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de leefstijlcoach.

De cliënt gaat akkoord met het gebruik van tijdens de lessen gemaakte foto’s op social media.

De cliënt geeft toestemming  voor het verstrekken van zijn NAW gegevens voor de mail verzendlijst van de praktijk Geniet van Gezond.

De cliënt verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring van de praktijk Geniet van Gezond.

Artikel 11 Klachten

Een cliënt dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van de leefstijlcoach zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij de leefstijlcoach te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de cliënt de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij de leefstijlcoach (mail naar monica@genietvangezond.nl of bel 06-11098764) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

De cliënt dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

De leefstijlcoach beantwoordt de door de cliënt ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien de leefstijlcoach verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan cliënt na de constatering hiervan.

Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 12, Toepasselijk recht

Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door de leefstijlcoach.

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de leefstijlcoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Aanmelden GLI