1 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN POWER WALKING CLUB NESSELANDE en Nieuwerkerk ad IJssel PWCNN)

a.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een powerwalkles , aangeboden door en anderzijds PWCNN.

b.     Een powerwalk les is (i) een reguliere powerwalkles, (ii) een weekendles waar net wat sneller en verder wordt gelopen, (iii) een Powerwalk XL les waar rond de 10 km wordt gelopen in een ander naburig natuurgebied of (iv) of een `Powerwalkevent

c.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Strippenkaart, elk Abonnement en elk Programma-abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een les van PWCNN.

d.     Zowel door aanschaf van een Strippenkaart, Abonnement of Programma-abonnement, alsook door deelname aan een les verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden PWCNN.

e.     Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden PWCNN geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

f.      PWCNN kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van PWCNN. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden  verstrekt.

2. OVEREENKOMST

a.     Een overeenkomst tussen  PWCNN en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit het aangaan van een strippenkaart, een abonnement of een programma abonnement van een Deelnemer.

b.     Voor PWCNN ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

c.     Een overeenkomst tussen PWCNN en een Deelnemer bestaat uit:

(i)   een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal powerwalklessen

(ii)  een Abonnement, dat bestaat uit:

(iii)een maandabonnement (onbeperkt) dat gedurende één maand recht geeft op een onbeperkt aantal powerwalklessen

(iv) een Programma-abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een Programma.

3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

a.     Een Strippenkaart, Abonnement en Programma-abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

b.     Een Strippenkaart, Abonnement en Programma-abonnement zijn beperkt geldig. Een strippenkaart is 4 maanden geldig en een maandabonnement 1 maand.

c.     Bij zware blessures, langdurige ziekte (met doktersbezoek en meer dan 2 weken), zwangerschap of een langdurig (meer dan 2 weken) verblijf elders kan de geldigheid van het reguliere Abonnement worden opgeschort. PWCNN heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. Opschorten kan alleen door tijdige schriftelijke melding (via mail of app) van gewenste opschorting. De mogelijkheid van opschorting geldt voor een max van 6 weken.

d.     Als een Deelnemer een Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldige Strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de Strippenkaart verbruikt, voordat het Abonnement ingaat.

e.     Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

f.     Een Maandabonnement heeft een geldigheid van 1 maand. Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbij behorende actuele tarieven. Opzegging is mogelijk uiterlijk 1 maand voor einde van de geldigheidsduur.

g.     Procedure voor opzegging verloopt via schriftelijke afmelding, dit kan via mail (naar monica@genietvangezond.nl) of via een melding via whatsapp.

4. PRIJZEN EN BETALING

a.     De actuele prijzen van (i) de Strippenkaarten, (ii) de Abonnementen en (iii) de Programma-abonnementen staan op de website Geniet van Gezond / Power Walking Club Nesselande en Nieuwerkerk. PWCNN heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van PWCN. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten, abonnementen en Programma-abonnementen.

b.     Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via een betaalverzoek via het syseem Trainin.

c.     Een Strippenkaart, een Abonnement en een Programma-abonnement dienen vooraf ineens te worden betaald.

d.      Als niet binnen de gevraagde betaaltermijn wordt betaald kan PWCNN extra kosten a € 5,- in rekening brengen.

e.     Na het verstrijken van de geldigheidsduur zal een betaalverzoek worden verzonden voor een nieuw abonnenemt met dezelfde geldigheid (maand), zonder tegenbericht.

f.     Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die PWCNN of een door PWCNN ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan PWCNN verschuldigd is, aan PWCNN verschuldigd.

g.      PWCNN heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. ANNULERING PROGRAMMA ABONNEMENT

a.     Een Deelnemer kan een Programma-abonnement alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het Programma is gestart. PWCNN bevestigt de annulering schriftelijk.

b.     De kosten voor een Deelnemer zijn voor annuleren:
– tot meer dan 1 weken voor aanvang van het Programma: kosteloos;
– van 2 tot 4 dagen voor aanvang van het Programma: 50% van het programmatarief;
– van 0 tot 1 dag voor aanvang van het Programma: het gehele programmatarief.

6. AFGELASTING VAN EEN POWERWALKLES

a.     PWCNN heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling (3 of minder abonnementhouders) te annuleren.

b.     Buitengewone omstandigheden leveren voor PWCNN altijd overmacht op en ontheffen PWCN van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is PWCNN ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

c.      Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. PWCNN is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een powerwalkles door gevaarlijke weersomstandigheden.

d.     Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een powerwalkles daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door PWCNN van de powerwalkles worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

7. VAKANTIES, FEESTDAGEN en GEMISTE LESSEN

a.     Lessen gaan standaard door in de schoolvakanties. Geen les is er als de trainer zelf op vakantie is, dit wordt van te voren per mail en/of app doorgegeven. Als Deelnemer op vakantie gaat, dan kan geldigheid van abonnement of strippenkaart worden opgeschort bij schriftelijke doorgave. Met een max van 5 weken in het jaar. In beide gevallen wordt de geldigheidsperiode met de duur van de vakantie verlengd.

b.    Op een feestdag geeft de PWCNN in principe geen les. Abonnementhouders kunnen een eventueel gemiste les inhalen op een andere dag binnen de abonnementsperiode. We zorgen er voor dat er in de week van de gemiste les een extra les wordt gepland om nog meer mogelijkheid te geven, de gemiste les in te halen.

c.    Abonnementhouders kunnen een gemiste les binnen de abonnementsperiode inhalen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

a.     Deelname aan een powerwalkles geschiedt op eigen risico.

b.     PWCNN is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een powerwalkles.

c.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van PWCN, haar medewerkers en trainers, is PWCNN niet aansprakelijk.

d.     PWCN is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een PWCN. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

e.     PWCNN is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een powerwalkles. Een powerwalkles kan intensief zijn en lijden tot blessures. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een powerwalkles. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

f.      PWCNN behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een powerwalkles.

g.     PWCNN is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een powerwalkles.

h.     De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een powerwalkles is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a.     PWCNN respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

b.     PWCNN gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal PWCN deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.Dit geldt ook bij vastlegging op het inschrijfsyssteem Trainin.

c.     PWCNN zal de Gegevens niet aan derden verkopen.

d.      Hoewel PWCNN de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan PWCN niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van PWCN sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

e.     De websites van derde partijen waarnaar op de website www.genietvangezond.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door PWCNN gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. PWCN aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

f.     De website www.genietvangezond.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van PWCNN.

g. De deelnemer gaat akkoord met het gebruik van tijdens de lessen gemaakte foto’s op social media.

h. De gebruiker geeft toestemming  voor het verstrekken van zijn NAW gegevens voor de mail verzendlijst van de praktijk Geniet van Gezond en van de Power Walking Club.

h.      De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring PWCNN.

10. KLACHTEN

a.   Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van PWCN zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij PWCNN te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij PWCNN (mail naar monica@genietvangezond.nl of bel 06-11098764) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

b.  De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c.  PWCNN beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien PWCNN verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden PWCNN.

11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a.     Van deze Algemene Voorwaarden PWCNN kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door PWCNN.

b.     Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Aanmelden GLI