1 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN GENIET VAN GEZOND

a.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds DE KLANT en anderzijds GENIET VAN GEZOND.

b.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van GENIET VAN GEZOND

c.     Door een handtekening onderaan een offerte/contract verklaart de klant zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden GENIET VAN GEZOND.

2. OVEREENKOMST

a.     Een overeenkomst tussen  GENIET VAN GEZOND en een KLANT ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit de ondertekening van een offerte / contract.

b.     Voor GENIET VAN GEZOND ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een KLANT aan al zijn verplichtingen, waaronder (deel)betaling, is voldaan.

c.     Een overeenkomst tussen GENIET VAN GEZOND en een KLANT bestaat uit:

(i)   Een leefstijlbegeleidingstraject

(ii) Een los consult

(iii) een stok achter de deur begeleidingstraject

(iii) Programmatraject, dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een Programma.

(iv) Maatwerk programma, dat in een bepaalde periode recht geeft op aanbod van maatwerk dienstverlening

3. TRAJECTTARIEVEN, STRIPPENKAARTEN EN MAATWERKAANBOD

a.     Een traject, strippenkaart en maatwerkaanbod zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

b.     Een traject, strippenkaart en maatwerkaanbod zijn beperkt geldig.

c.     Bij zware blessures, langdurige ziekte (met doktersbezoek en meer dan 2 weken), zwangerschap of een langdurig (meer dan 2 weken) verblijf elders kan de geldigheid van het traject worden opgeschort. GENIET VAN GEZOND heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. Opschorten kan alleen door tijdige schriftelijke melding (via mail of app) van gewenste opschorting. De mogelijkheid van opschorting geldt voor een max van 6 weken.

d.     Een strippenkaart loopt automatisch af.

4. PRIJZEN EN BETALING

a.     De actuele prijzen van de trajecten en strippenkaarten, staan op de website Geniet van Gezond. GENIET VAN GEZOND heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van GENIET VAN GEZOND. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten en trajecttarieven.

b.     Een trajecttarief en een strippenkaart dienen vooraf in zijn geheel te worden betaald.

c. Maatwerk aanbod, wordt gebaseerd op nacalculatie en op basis van de gemaakte uren. Afhankelijk van het totaalbedrag wordt een aanbetaling gevraagd bij de start van de dienstverlening en deelbetalingen afgesproken.

d.      Als niet binnen de gevraagde betaaltermijn wordt betaald kan GENIET VAN GEZOND extra kosten a € 5,- in rekening brengen voor particuliere klanten en € 15 voor zakelijke klanten.

e.     Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een KLANT alle kosten, die GENIET VAN GEZOND of een door GENIET VAN GEZOND ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een KLANT aan GENIET VAN GEZOND verschuldigd is, aan GENIET VAN GEZOND verschuldigd.

f.      GENIET VAN GEZOND heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een KLANT niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. ANNULERING CONTRACT

a.     Een klant kan na ondertekening van een offerte / contract er niet meer op terugkomen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

a.     Deelname aan een dienst van GENIET VAN GEZOND geschiedt op eigen risico.

b.     GENIET VAN GEZOND is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een KLANT bij een sporttraining of na trainingsadvies

c.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van GENIET VAN GEZOND, haar medewerkers en trainers, is GENIET VAN GEZOND niet aansprakelijk.

d.     GENIET VAN GEZOND is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die een KLANT mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden met eigen risico opgevolgd.

e.     GENIET VAN GEZOND is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een dienstaaanbod. Een sporttraining kan intensief zijn en lijden tot blessures. Een KLANT dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien een KLANT gezondheidsklachten heeft, of indien een KLANT een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een KLANT advies in te winnen bij een arts.

f.      GENIET VAN GEZOND behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een sporttraining.

g.     GENIET VAN GEZOND is niet verzekerd voor schade van een KLANT. Een KLANT verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een sporttraining.

h.     De KLANT doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een programma of training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a.     GENIET VAN GEZOND respecteert de privacy van haar KLANT en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

b.     GENIET VAN GEZOND gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een KLANT zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal GENIET VAN GEZOND deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de KLANT.

c.     GENIET VAN GEZOND zal de Gegevens niet aan derden verkopen.

d.      Hoewel GENIET VAN GEZOND de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan GENIET VAN GEZOND niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De KLANT doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van GENIET VAN GEZOND sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

e.     De websites van derde partijen waarnaar op de website www.genietvangezond.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door GENIET VAN GEZOND gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. GENIET VAN GEZOND aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

f.     De website www.genietvangezond.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van GENIET VAN GEZOND.

g. De KLANT gaat akkoord met het gebruik van tijdens de lessen gemaakte foto’s op social media.

h. De gebruiker geeft toestemming  voor het verstrekken van zijn NAW gegevens voor de mail verzendlijst van de praktijk Geniet van Gezond.

h.      De KLANT verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring GENIET VAN GEZOND.

10. KLACHTEN

a.   Een KLANT dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van GENIET VAN GEZOND zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij GENIET VAN GEZOND te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de KLANT de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij GENIET VAN GEZOND (mail naar monica@genietvangezond.nl of bel 06-11098764) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

b.  De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c.  GENIET VAN GEZOND beantwoordt de door de KLANT ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien GENIET VAN GEZOND verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan KLANT na de constatering hiervan.

d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub b van deze Algemene Voorwaarden GENIET VAN GEZOND.

11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a.     Van deze Algemene Voorwaarden GENIET VAN GEZOND kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door GENIET VAN GEZOND.

b.     Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Aanmelden GLI